SAMORZĄD UCZNIOWSKI

"Pomaganie i wychowanie siebie nawzajem to istota i sens samorządu"

OPIEKUN KLAS VI - VIII - Katarzyna Błajet

OPIEKUN KLAS IV - V - Ewa Kulesza

OPIEKUN KLAS I - III - Nikola Marecka

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W TURKU

I. Struktura organizacyjna:

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Działalność Samorządu jest zgrana z Kodeksem Ucznia, planem dydaktyczno -wychowawczym Szkoły oraz Kartą Praw Dziecka.

3. Władzą wykonawczą Samorządu jest Rada Samorządu Szkolnego:

a) Rada samorządu jest organem wybieralnym wg ordynacji ustanowionej przez ogół członków

b) Kadencja rady trwa jeden rok szkolny

c) Struktura organizacyjna rady: rada pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który jest uzgadniany z dyrekcją szkoły

d) zebrania i spotkania członków rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć.

II. Zadania Samorządu:

1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków nauki.

3. Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów.

4. Dbanie o mienie szkoły; organizowanie uczniów do prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

5. Rozstrzyganie spraw spornych wśród uczniów.

6. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

III. Uprawnienia Samorządu:

Samorząd Uczniowski ma prawo:

1. Przedstawić propozycje do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły dotyczące potrzeb i zainteresowań uczniów.

2. Brać udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3. Zgłaszać Radzie Pedagogicznej propozycje pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji.

4. Proponować uczniów do nagród.

5. Organizować akcje, mające na celu tworzenie lub powiększenie funduszy Samorządu.

IV. Fundusze Samorządu:

1. Środki materialne Samorządu mogą być tworzone:

a) z organizowania przez Samorząd imprez dochodowych;

b) ze zbiórek surowców wtórnych;

c) ze środków przekazywanych przez Komitet Rodzicielski.

2. Dysponentem funduszy Samorządu jest Rada Samorządu w porozumieniu z nauczycielem opiekunem.

3. Operacje finansowe są ewidencjonowane przez skarbnika w zeszycie kasowym, który podlega okresowej kontroli przez komisję kontroli samorządu (rewizyjną) lub dyrekcję szkoły.